Reklamační řád

PANKY WARE s.r.o.
se sídlem 14, 747 43 Větřkovice
IČO: 04837746
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 65347

(dále jen "Provozovatel").

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje podmínky a rozsah záruky poskytované Provozovatelem jakožto prodávajícího zboží a služeb dodané kupujícímu na základě Rámcové kupní smlouvy, jednotlivých kupních smluv nebo v přímém prodeji s absencí těchto smluv (maloobchodní prodej a servis), jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží a služby. Tento reklamační řád je platný, pokud v písemné dohodě není dohodnuto jinak. Tento reklamační řád je zpracován dle Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele.

2. Podmínky k uplatnění reklamace

 1. Reklamace zboží musí být vždy uplatněna na středisku Provozovatele, kde bylo zboží zakoupeno nebo nejlépe přímo u autorizovaného servisního střediska, pokud je stanoveno. K reklamovanému zboží musí být přiložen popis závady a kontaktní osoba, s kterou lze případně projednat podrobnosti. Ke každému zboží zakoupenému u Provozovatele je přiložen daňový doklad (faktura) příp. dodací a záruční list se sériovým číslem výrobku a vyznačenou záruční dobou v měsících. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zboží a daňového dokladu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list se sériovými čísly výrobků, je povinen zaslat ihned (nejpozději do 3 dnů) prokazatelným způsobem písemně zprávu adresovanou Provozovateli na jméno obchodníka, který vyhotovil daňový doklad. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout.
 2. Reklamace softwarových nebo hardwarových prací musí být vždy uplatněna písemně a zaslána prokazatelně společně s reklamovaným zařízením na středisko Provozovatele, kde byly softwarové nebo hardwarové práce prováděny. Převzetí provedených softwarových nebo hardwarových prací a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zařízení, které bylo určeno k opravě a daňového dokladu. Pokud není zařízení, které bylo předmětem softwarových nebo hardwarových prací odebráno osobně, rozumí se převzetím softwarových nebo hardwarových prací okamžik, kdy zařízení přebírá dopravce.

3. Záruční podmínky

 1. Doba záruky začíná dnem vystavení daňového dokladu (faktuře) a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje. Kupující dostane nový daňový doklad, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případné reklamace bude uplatňovat na základě tohoto nového daňového dokladu.
 2. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Na vybrané zboží a na vybrané součásti, příslušenství nebo náhradní díly je z důvodu kratší objektivní životnosti poskytována záruční doba kratší. Kratší záruka může být poskytována zejména na baterie včetně baterie notebooků, tryskové hlavy tiskáren, tiskové hlavy tiskáren, základní desky notebooků, tiskáren, monitorů a plastové části. Na spotřební materiál (tonery, barvící pásky, náplně do inkoustových tiskáren) může být záruka také kratší a vztahuje se pouze na vady materiálu. Na záruční doby jednotlivých komponentů nebo náhradních dílů se v případě pochybností informujte předem e-mailem na adrese  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
 3. Záruční doba na softwarové nebo hardwarové práce činí 3 měsíce.
 4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 5. Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního oddělení nebo určeného servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, dokladů (včetně záručních listů dodávaných výrobcem/distributorem), kabelů, disket a ostatního příslušenství. V případě dodání reklamovaného zboží v neoriginálním obalu a při nutnosti zaslání tohoto zboží zpět kupujícímu přepravní službou se účtuje poplatek za balné a náhradní obal. Ke každé položce musí být připojena kopie daňového dokladu příp. záručního listu, přesný popis závady, konfigurace a četnost výskytu závady. Pokud zásilka obsahuje více zboží na reklamaci, je nutné připojit celkový seznam reklamovaného zboží. Nedodá-li kupující náležitosti a zboží v souladu s výše uvedeným, vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout resp. reklamované zboží k reklamaci nepřevzít.
 6. Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího nebude prodávajícím přijato a bude vráceno zpět na náklady a riziko kupujícího.
 7. U počítačových sestav je kupující povinen lokalizovat závadu tak, že uplatní reklamaci pouze na vadný díl počítače (platí pouze pro dealerský prodej).
 8. Servisní oddělení po vyřízení reklamace vyzve kupujícího k odběru zboží, případně jej zašle na náklady kupujícího zpět.
 9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  • poškozením zboží při přepravě ( tyto škody je nutno zaznamenat do přepravního listu a řešit s dopravcem ),
  • porušením ochranných pečetí, protiprachových pásků na HDD a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
  • poškozením či odstraněním vlastního označení společnosti Provozovatele ( např. označení komponent z osobních počítačů nálepkami s čárovým kódem nebo výrobním číslem apod.), pokud se na výrobku nacházelo,
  • mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
  • pokud byly škody způsobeny počítačovými viry, použitím nevhodného SW, či nevhodnými změnami v SW nastavení
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí
  • bylo-li zboží používáno v podmínkách, které neodpovídá svými parametry běžnému kancelářskému prostředí,
  • zboží bylo poškozeno živly,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (u speciálního zboží může být dokumentace pouze v anglickém jazyce),
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající především ČSN 33 20 00, ČSN 33 21 30 a ČSN 33 21 80 (přepětím v rozvodné síti),
  • prováděním úprav na zařízení bez předchozího písemného svolení prodávajícího.
 10. Při dodání neúplných průvodních dokladů (dodací list, záruční list atd.) je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek , dle platného aktuálního ceníku za dohledání těchto dokladů,
 11. Prodávající negarantuje vzájemnou kompatibilitu prodaných jednotlivých součástí počítače s jinými součástmi včetně softwarových aplikací, pokud není tato kompatibilita výslovně písemně potvrzena prodávajícím nebo výslovně kupujícím vyžádána v písemné objednávce.
 12. Zboží z důvodu nekompatibility nevyměňujeme za jiné.
 13. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží dodáním náhradního zboží se stejnými, lepšími nebo srovnatelnými parametry. Prodávající však s ohledem na technický vývoj a aktuální parametry zboží dodaného výrobcem neručí za to, že náhradní zboží bude identické se zbožím nahrazovaným.
 14. Na prodávaný software je záruka stanovena výrobcem (týká se především čitelnosti médií). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (jako např. fólií, otevřením obálky) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.
 15. Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce a to pouze na stejnou závadu, jež se projevila před opravou.
 16. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem mající stochastický charakter; prodávající neodpovídá za ztrátu dat vzniklou v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat, poškozením zařízení, ztrátou zařízení při přepravě apod. Před předáním počítače nebo jakéhokoliv média s nahraným software na servisní oddělení Provozovatele je povinností kupujícího si zálohovat data. Za případnou ztrátu, zneužití nebo poškození dat Provozovatel nenese odpovědnost.
 17. V případě mimozáruční opravy má Provozovatel právo na náhradu vzniklých servisních nákladů spojených s manipulací a diagnostikováním závady, i když se později ukáže, že by oprava závady byla nerentabilní nebo, že závada je neopravitelná. V tomto případě jsou účtovány částky, dle platného aktuálního ceníku servisních prací.

4. Závěrečná ustanovení

Pokud se neprokáže zavinění, nenese Provozovatel odpovědnost za poškození, ztrátu či zničení veškerého přijatého zboží.

Před předáním počítače, notebooku nebo jakéhokoliv jiného zařízení s datovým nosičem příp. samotný datový nosič (CD, DVD, HDD atd.) k servisnímu zásahu je povinností zákazníka provést zálohu dat. Za případnou ztrátu, zneužití nebo poškození dat nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.

Smluvní resp. reklamační podmínky tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

Provozovatel je oprávněn tento Reklamační řád kdykoliv změnit. Aktuální Reklamační řád Provozovatel při vydání zveřejňuje na těchto webových stránkách.

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost s datem od 1. ledna 2016. Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.