Obchodní podmínky

Obchodní podmínky k provádění servisních prací poskytovaných provozovatelem:

PANKY WARE s.r.o.
se sídlem 14, 747 43 Větřkovice
IČO: 04837746
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 65347

(dále jen "Provozovatel").

Předmětem těchto Obchodních podmínek pro provádění servisních prací je úprava právních vztahů mezi Provozovatelem, jako zhotovitelem zakázky a objednatelem zakázky (dále jen „Klient") a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem.

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o dílo a další smluvní vztahy uskutečněné mezi Provozovatelem a Klientem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat pouze na základě písemné dohody. Odchylná ujednání v písemné dohodě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Ústní prohlášení učiněná vůči Klientům zaměstnanci Provozovatele nijak nezavazují.

Tyto Obchodní podmínky jsou pro Klienta závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Provozovatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi Provozovatelem a Klientem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou. Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi Provozovatelem a Klientem musí být písemné, včetně veškerých dodatků a změn.

Klient přijímá a uznává následující Obchodní podmínky jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na výpočetní technice (dále jen "předmět Zakázky") a jsou dostupné na webových stránkách Provozovatele www.pc-servis-opava.cz a Klient se s nimi před uzavřením smlouvy o dílo s Provozovatelem seznámil a souhlasí s nimi.

1.) Zakázka

1.1. Smlouva o dílo (dále jen „Zakázka") je závazná od okamžiku, kdy Klient podepíše zakázkový list nebo obdobný dokument (dále jen „zakázkový list“), který odkazuje na tyto Obchodní podmínky, vyvěšené na webových stránkách www.pc-servis-opava.cz. Dílem se rozumí oprava nebo úprava věci dle ustanovení § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. V Zakázkovém listu je nutné uvést popis zařízení, rozsah prací, udávané závady, případně také požadovaný termín jejich dokončení a ostatní důležité informace.

1.3. V neodkladných případech, lze Zakázku a rozšíření rozsahu prací sjednat i změnit také elektronickou formou (e-mailem), a to za podmínky, že tato e-mailová adresa Klienta byla na Zakázce uvedena, přičemž písemná komunikace mezi Provozovatelem a Klientem musí probíhat na e-mailových adresách, uvedených v Zakázce a z firemních e-mailových adres Provozovatele.

1.4. Provozovatel je oprávněn v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.

1.5. Provozovatel se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebnou součinnost Klientovi, Klientem pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny, při šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu Zakázky. Za potřebnou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu Zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu Zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou, vše v nezbytné míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Bez výslovného zmocnění není Provozovatel oprávněn ani povinný činit jménem Klienta nebo vlastníka provozovatele předmětu Zakázky jakákoliv právní jednání v souvislosti s šetřením pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení Zakázky, bez ohledu na to zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu či nikoliv.

2.) Cenové údaje k zakázce, rozšíření zakázky a rozpočet  nákladů na opravu a údržbu

2.1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že Klient si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce. Klient je výslovně srozuměn s tím, že při převzetí Zakázky vznikají Provozovateli náklady spojené s diagnostikou vad na Zakázce a také, že v případě odmítnutí dalších servisních prací na předmětu Zakázky je nutné uhradit náklady na diagnostiku vad. V případě, že Klient vysloví souhlas s prováděním dalších servisních prací na Zakázce, náklady Provozovatele za diagnostiku vad se započítávají na náklady dalších servisních prací. Provozovatel může po klientovi požadovat uhrazení nákladů na diagnostiku vad již při převzetí zakázky.

2.2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky nevyžaduje předchozí souhlas Klienta, ledaže se při podpisu Zakázkového listu domluvili Klient a Provozovatel jinak.

2.3. Provozovatel je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu Klienta v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy.

2.4. Informace o rozšíření Zakázky nebo informace o zvýšení ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v čl. 1 odst. 1.3 těchto obchodních podmínek.

3. Termín dokončení zakázky

3.1. Provozovatel je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je Provozovatel povinný sdělit Klientovi nový termín dokončení.

4. Předání a převzetí zakázky

4.1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí Klientem se provádí v provozovně Provozovatele nebo na sjednaném místě či doručením na adresu Klienta Provozovatelem není-li dohodnuto jinak.

4.2. Klient je povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho týdne od uplynutí doby, kdy Zakázka měla být dokončena, a byla-li dokončena později, do jednoho týdne od vyrozumění o jejím dokončení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit účelně vynaložené náklady spojené s uchováním věci. Pokud Provozovatel neprokáže jinak, činí výše těchto nákladů 150,- Kč za každý den, kdy je Klient v prodlení s převzetím.

4.3. Ocitne-li se Klient v prodlení s převzetím předmětu Zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na Klienta a to prvním dnem prodlení.

5. Vyúčtování zakázky

5.1. Cenu prací účtuje PProvozovatel na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn  na webových stránkách www.pc-servis-opava.cz. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.

5.2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve vyúčtování zakázky vykazují zvlášť.

5.3. Požaduje-li klient doručení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a nebezpečí Klienta. Cena za dopravu je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění dopravy.

5.4. V případě, že Klient před provedením Zakázky platně odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně Provozovatele, je povinen zaplatit Provozovateli částku, která připadá na práce již vykonané a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle čl. 1 ods. 1.5. těchto Obchodních podmínek a dále náklady na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony). Náklady na administrativní úkony jsou zahrnuty v celkové ceně Zakázky a činí 15% této ceny.

5.5. Pokud servis zprostředkovává jednání s třetími stranami, například pojišťovnou, zavazuje se Klient uhradit všechny nedoplatky vůči servisu, které mohou vzniknout například krácením pojistného plnění, odečtením amortizace, spoluúčasti, neuznáním nebo neakceptováním postupu opravy, výše ceny atd. Tyto náklady musí klient neprodleně uhradit na základě předložené faktury. Pokud nebudou klientem tyto závazky servisu řádně uhrazeny, je klient povinen zaplatit servisu úrok z prodlení, popř. náhradu škody, která takovým jednáním servisu vznikne.

6. Platební podmínky

6.1. Cena Zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu Zakázky Klientem, nestanoví-li doklad vystavený Provozovatelem pozdější den splatnosti.

6.2. Pro případ prodlení Klienta s úhradou ceny Zakázky Klient a Provozovatel sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,3 % z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.

6.3. Provozovatel je oprávněn požadovat na Klientovi složení přiměřené Zálohy na cenu Zakázky pro případ nesložení vyžádané Zálohy má Provozovatel právo pozastavit provádění díla do doby připsání Zálohy na účet Provozovatele nebo do jejího zaplacení v hotovosti. O dobu prodlení Klienta se zaplacením Zálohy se prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

7. Zadržovací právo

7.1. Provozovatel je oprávněn zadržet předmět Zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Klientem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Klienta.

7.2. V případě zadržení předmětu Zakázky Provozovatel písemně vyrozumí Klienta o zadržení předmětu Zakázky a jeho důvodech.

7.3. Zadržovací právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky anebo vydáním zadrženého předmětu Zakázky Klientovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude Provozovatelem odsouhlasena.

7.4. Provozovatel má vůči Klientovi právo na náhradu nákladů, jichž bylo pro trvající zachování podstaty předmětu Zakázky potřeba, jakož i nákladů vynaložených účelně a zvyšující užitečnost předmětu Zakázky nebo jeho hodnotu.

8. Záruka za provedenou práci

8.1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimozáručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových přístrojů se řídí obecně platnými právními předpisy o právech z vadného plnění koupě movité věci.

8.2. Záruční doba na provedenou práci je 3 měsíce a na poskytnuté komponenty 3 měsíce, pokud nevyplývá se záručních listů dodavatelů Provozovatele něco jiného. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí předmětu zakázky Klientem.

8.3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím předmětu zakázky k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena nebo způsobená nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro používání přístroje a jeho údržbu výrobcem přístroje. Dále se záruka nevztahuje na mechanické poškození a znečištění, neodbornou instalaci, zacházení nebo používání v rozporu s návodem na obsluhu nebo záručním listem, nepovolený zásah do softwaru přístroje, provozování poškozeného zboží po zjištění závady, škody způsobené počítačovými viry, poškození přírodními živly nebo vyšší mocí, poškození zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě, provádění oprav nebo úprav na zboží neautorizovanými osobami či firmami a porušení, poškození nebo jiné znehodnocení nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí.

8.4. Klient je povinen při převzetí předmětu Zakázky si jej prohlédnout a v případě, že zjistí vady nebo poškození je povinen takto zjištěné vady nebo poškození ihned písemně označit při předání předmětu Zakázky, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky od Provozovatele bez vad a poškození. Nevytkne-li Klient při převzetí předmětu Zakázky vady a poškození, jež bylo možno při převzetí zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok z včasně uplatněných vad nebo poškození Zakázky.

8.5. V ostatních případech vad, které se projeví až při následném používání předmětu Zakázky, po jeho převzetí Klientem, musí Klient vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění Provozovateli s tím, že reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány.

8.6. Provozovatel důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce, odstraní na své náklady ve svém servisním středisku.

8.7. Pokud se nepodaří vadu odstranit, může Klient požadovat slevu z ceny Zakázky nebo od Zakázky odstoupit.

8.8. Na opravy provedené dle písemného požadavku Klienta pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku Klienta se záruka neposkytuje a Klient nese riziko škody.

8.9. Záruku nelze uplatnit taktéž v následujících případech:

  • předmět Zakázky nebyl Provozovatelem dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady
  • vadné komponenty byly mezitím na pokyn Klienta jinou odbornou osobou nebo Klientem upraveny, opraveny nebo odstraněny
  • při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Klienta jiné jím opatřené komponenty
  • závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u Provozovatele a ten byl takto zbaven práva existenci reklamované vady ověřit sám nebo prostřednictvím jiné jím určené osoby

9. Odpovědnost za škodu

9.1. Provozovatel odpovídá za škodu způsobenou na předmětu Zakázky po dobu jejího provádění. Provozovatel však neodpovídá za škodu na předmětu Zakázky způsobenou třetími osobami a škodu způsobenou okolnostmi neovlivnitelnými Provozovatelem.

9.2. Za škody na věcech nacházejících se na nebo v předmětu Zakázky (např. data uložená v počítačích) odpovídá Provozovatel pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v Zakázce. Klient je povinen si osobní data na přístroji před opravou zálohovat nebo o tuto zálohu požádat. Provozovatel není odpovědný za případnou ztrátu dat ze zařízení, které Klient předává do servisu. Klient se musí před předáním předmětu Zakázky k opravě ujistit, že veškerá jeho data jsou zálohovaná. Bude-li technicky možné data zálohovat, lze toto provést za úplatu, avšak pouze na výslovnou písemnou žádost Klienta.

9.3. Klient je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u Provozovatele případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni Provozovatel odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez poškození. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá Provozovatel, je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí Provozovatel Klientovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše aktuální hodnoty předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí Provozovatel částku maximálně ve výši prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky a obdobného stáří předmětu zakázky.

9.4. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody v rozsahu předvídatelném pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti Provozovatele nebo Klienta představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodou výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku či jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé Provozovateli, Klientovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

9.5. V případě, že jsou při servisním úkonu prováděny změny (např. reinstalace operačního systému, programů, výmaz dat apod.) klient bere na vědomí, že tyto změny jsou nevratné a zařízení nelze po těchto úkonech uvést do původního stavu.

10. Výhrada vlastnictví

10.1. Všechny komponenty, výměnné díly a příslušenství použité při provádění Zakázky zůstávají ve vlastnictví Provozovatele až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtované příslušným dokladem.

10.2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými komponenty, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví Provozovatele, nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

11. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům

11.1. Tyto Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Provozovatele, s výjimkou případů, kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem Provozovatele jednat.

11.2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi Provozovatelem a Klientem mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo, podléhajících těmto Obchodním podmínkám a souvisejících obchodních vztahů budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla Provozovatele, pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.

12.2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.

12.3. Klient svým podpisem na zákazkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Klient se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny Zakázky, pokud třetí osoba, od níž případně odvozuje svoje oprávnění, nakládat s předmětem Zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.


Provozovatel je oprávněna tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost s datem od 1. ledna 2016.